Одсек за физичко-хемијска испитивања

Одсек за физичко-хемијска испитивања саставни је део Службе за превентивне активности у заштити становништва од заразних болести.

У лабораторији ради стручан и обучен кадар који у потпуности обавља све активности у складу са стандардом ISO/IEC 17025. Велика пажња посвећује се едукацији запослених у Служби, са циљем увођења нових метода у раду како на терену, тако и у лабораторији.

Лабораторија располаже савременом опремом која представља потврду унапређења самог квалитета рада како за потребе интерне контроле квалитета тако и у погледу пружања услуга својим корисницима. Аналитичка лабораторија има од опреме апарате за гасну и течну хроматографију реномираних произвођача (HPLC-DAD/MS-MS, GC- FID/ECD/MS) као и атомски апсорпциони спектрофотометар (F-ААS, HG-AAS, GF-AAS), joнски хроматограф (IC), анализатор за одређивање укупног органског угљеника (TOC) без којих се данас не би могла замислити ни једна савремена лабораторија.

Одсек за физичко-хемијска испитивања испитује, прати и мапира одређене групе и категорије загађујућих супстанци у животној средини, као и њихов утицај на здравље људи.

У лабораторији се раде испитивања свих врста вода а превасходно отпадних вода. Поседујемо овлашћење за испитивање и узорковање отпадних вода издато од стране Дирекције за воде при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Вршимо консултантске услуге за потребе валидације и одређивања мерне несигурности параметара у отпадним водама.

Имајући у виду да Завод за биоциде и медицинску екологију у вршењу ДДД услуга користи препарате који припадају групи бицидних производа, хемијска лабораторија врши контролу квалитета која се односи на аналитичка испитивања хемијске исправности биоцида у смислу одређивања концентрације активне компоненте у самом производу.

Ови препарати користе се као регистровани биоцидни производи за примену у објектима јавног здравља и у другим јавним објектима као и у домаћинствима.

Лабораторија такође ради анализу квалитета дезинфекционих средства, тј. одређивање концентрације активних компонената на бази водоник пероксида, хлора и препарате на бази сребра.

Лабораторија своја испитивања квалитета биоцидних препарата базира на CIPAC, AOAC, WHO методама.

Поред ових услуга пружамо и стручне услуге саветника за хемикалије које се односе на формирање документације за регистрацију биоцидних производа код надлежног министарства.


Заинтересовани за услуге из области физичке хемије могу нас контактирати путем мејла zavod@biocidi.org.rs или путем телефона на 011 3054 000.УПУТСВО ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА          
Захтев за испитивање отпадне воде
Правила одличивањаДОКУМЕНТАЦИЈА КВАЛИТЕТА